Obec Třemešné
Obec Třemešné

usnesení č. 25 ze zasedání ZO dne 16.6.2022

Usnesení č. 25  ze zasedání  zastupitelstva  obce Třemešné  konaného   dne  16.6.2022

 

Zastupitelstvo obce volí

 

   ověřovatele zápisu: p. Slámu a p. Myslivce

 

Zastupitelstvo obce schvaluje

 

1.  Program zasedání

2.  Ověřovatele zápisu

3Kontrolu plnění usnesení a jeho ověření ze dne 7.4.2022

  4.  Pro volební období 2022 – 2026   jeden volební obvod s počtem 7 členů zastupitelstva

  5.  Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby

        IV-12- 0018792/VB1 pozemek p.č. 32/1 k.ú. Bezděkov u Třemešného

         6.  Celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce Třemešné za rok 2021 včetně zprávy 

              odboru kontroly KúPK o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 s výhradou. 

              Nedostatky z přezkumu hospodaření obce ze dne 18.5.2022 budou odstraněny do 30.6.2022 – 

              viz právní předpis ČSÚ č. 701-710. Schvaluje účetní závěrku a převod výsledku hospodaření

              z účtu 431 (výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení) na účet 432 (výsledek hospodaření 

              předcházejících účetních období).

         7.  Rozpočtové opatření č. 1/2022

         8.  Výměnu stávajících vodoměrů za vodoměry s dálkovým odečtem

         9.  ZO bere pracovní verzi strategického plánu rozvoje obce na vědomí, určuje dobu 14 dnů tj.

              do 30.6.2022 na doplnění a pověřuje starostu obce předáním doplněných návrhů a zadáním 

              vypracování konečné verze.

       10.  Prodej pozemku p.č.  1333/2 o výměře 2m2   k.ú. Bezděkov u Třemešného bude prodán  

              žadateli dle GP č. 218-118/2022. Žadatel uhradí kromě ceny pozemku, veškeré náklady

              spojené s oddělením, prodejem a vkladem do katastru nemovitostí.

       10.  Smlouvu o smlouvě budoucí o směně nemovitých věcí mezi obcí Třemešné a panem 

              Xxxxxxxxxxxxxx     bytem 347 01 Tachov, Na stráni 1678

11.   Pro občany s trvalým pobytem v obcích Třemešné, Bezděkov, Dubec, Nová Ves a Pavlíkov

        cenu za prodej palivového dříví ze skládky ve výši 550,- Kč za 1 prm včetně DPH v množství

        do 20 prm na nemovitost. Pro ostatní zájemce je cena 750,- Kč za 1 prm včetně DPH.

12.   Název nově vybudovaného rybníku na p.p.č. 1195 k.ú. Bezděkov u Třemešného 

        „BUKOVÁK“

      13.    Zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p.č. 41 k.ú. Nová Ves pod Přimdou

         

Zastupitelstvo obce bere na vědomí

 

  1. Kontrolu plnění usnesení ze dne 7.4.2022

         2.  Pracovní verzi strategického plánu obce Třemešné na období 2022 - 2032

         3.  Žádost o pronájem střelnice v Třemešném

         4.  Žádost občanů Nové Vsi o projednání bodů ke zvelebení obce Nová Ves a pověřuje starost  

              svoláním jednání za účasti občanů Nové Vsi a zástupců obce.

              

         Zastupitelstvo obce neschvaluje

 

  1.  Pronájem střelnice v Třemešném do doby než budou realizována opatření potřebná k zajištění 

       snížení hluku a provozuschopnosti střelnice

  2.  Prezentaci obce v knize leteckých fotografií  „Tachov a okolí z nebe“.

 

         Zastupitelstvo obce pověřuje

 

  1.  Starostu obce zveřejněním informace o počtu volebních obvodů a počtu členů zastupitelstva 

       obce pro volební období 2022 – 2026

  2.  Starostu obce podpisem smlouvy  o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o

       umístění stavby IV-12- 0018792/VB1 pozemek p.č. 32/1 k.ú. Bezděkov u Třemešného

  3.  Starostu obce zasláním vyjádření ke zprávě o přezkoumání hospodaření obce za rok 2021

         4.  Starostu obce jednáním s firmou Alexander Szabó, vodoinstalatérství – topenářství, sídlem   

              Svobodka 46, 347 01 Tachov o výměně stávajících vodoměrů za vodoměry s dálkovým  

              odečtem

         5.  Starostu obce po 30.6.2022 předáním doplňujících návrhů a zadáním vypracování konečné 

              verze Strategického plánu obce Třemešné na období 2022 – 2032 zpracovatelské firmě

         6.  Starostu přípravou a podpisem kupní smlouvy na pozemek p.č. 1333/2 k.ú. Bezděkov u

              Třemešného odděleného z p.p.č. 1333  geometrickým plánem č. 218-118/2022.

         7.  Starostu obce zasláním stanoviska ZO k žádosti o pronájem střelnice

         8.  Starostu obce podpisem smlouvy o smlouvě budoucí o směně nemovitých věcí mezi obcí 

              Třemešné a panem xxxxxxxxxxxxx, bytem 347 01 Tachov, Na stráni 1678

         9.  Starostu obce jednáním s Katastrálním úřadem ohledně zápisu názvu rybníku „BUKOVÁK“ 

              vybudovaného  na pozemku  p.č. 1195 v k.ú. Bezděkov u Třemešného

       10.  Starostu obce zasláním zamítavého stanoviska k prezentaci v knize „Tachov a okolí z nebe“

       11.  Starostu obce svoláním jednání zástupců obce s občany Nové Vsi k projednání bodů žádosti 

              ke zvelebení obce Nová Ves

       12.  Starostu zveřejněním záměru pronájmu části pozemku p.č. 41 k.ú. Nová Ves pod Přimdou

 

 

V Třemešném  20.6.2022

 

             

                                                      Kristián Ebenhöh                                                                                              starosta obce

 

 

 

Zapsala a opsala :  p. Turková                                                             

 

Ověřovatelé: p. Sláma a p. Myslivec

Datum sejmutí: 8. 7. 2022 Zodpovídá: Správce Webu