Obec Třemešné
Obec Třemešné

Odpadové hospodářství


Nakládání s odpady v obci řeší obecní vyhláška č. 4/2005 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Třídění odpadu

Aby mohl být odpad znovu zpracován (materiálově využit), je třeba jej důkladně roztřídit. Odpady je nejlepší třídit přímo doma a poté odkládat do barevných sběrných nádob na tříděný odpad v obci. Vytříděný odpad je poté zpracováván a využit.

Ze starého papíru se vyrábí např.: krabice, obaly na vajíčka, toaletní papír, noviny atd.

Z plastových lahví se vyrábí např.: vlákna do zimních bund a spacáků, zahradní nábytek atd.

Sklo zpracováváme opět na lahve a sklenice, z čirého skla je možné vyrobit okenní tabule. Zapomenout bychom neměli ani na vratné lahve, které se dají použít několikrát.


Plasty

Třídění plastového odpadu a ukládání těchto odpadů do kontejnerů žluté barvy, které jsou umístěny v jednotlivých obcích.


Do žlutého kontejneru

Patří
Plastové obaly, plastové (igelitové) tašky a sáčky, folie, kelímky od jogurtů a jiných potravin, plastové nádoby od šampónů, stlačené PET lahve od nápojů, polystyrén, výrobky z plastů (misky, tácky, dětské vaničky atd.), ale také nápojové krabice TETRAPAK(krabicová mléka, džusy, vína apod.), plechovky od nápojů (cola, sprit, pivo apod.) 

Nepatří
Obaly od léčiv, molitan, guma, pneumatiky, podlahové krytiny, linolea, PVC, kabely, textil, novodurové trubky, plastové obaly od nebezpečných látek (motorové oleje, chemikálie, barvy)


Papír

Třídění papírového odpadu a ukládání těchto odpadů do kontejnerů modré barvy, které jsou umístěny v jednotlivých obcích.


Do modrého kontejneru

Patří
Noviny, popsané papíry, sešity, kartony, časopisy, knihy, brožury, papírové krabice, papírové obaly a sáčky, reklamní letáky, kancelářský papír

Nepatří
Papírové pleny, kopírovací papír, voskový papír, mastný papír, dehtový papír, mokrý papír, hygienické potřeby, vícesložkové nápojové krabice, voskované kelímky


Sklo

Třídění skleněného odpadu a ukládání těchto odpadů do kontejnerů zelené barvy, které jsou umístěny v jednotlivých obcích.


Do zeleného kontejneru

Patří
Prázdné nevratné lahve bez kovových či plastových uzávěrů, skleněné střepy, tabulové sklo, skleněné předměty všeho druhu, zavařovací sklenice

Nepatří
Keramika, porcelán, zrcadla, žárovky, zářivky, drátěné sklo, automobilová skla, televizní obrazovky, PC monitory


Rozmístění kontejnerů - sběrných nádob v obcích

  • Třemešné: horní náves u hospody, u bytovek
  • Bezděkov: u obecního úřadu
  • Pavlíkov: na návsi u bývalé hasičárny
  • Dubec: u autobusové zastávky
  • Nová Ves: nad křižovatkou Železná - Třemešné - Přimda


Železo a kovový odpad

Odpad železných a neželezných kovů (železo, hliník, měď, olovo atd.)
Kovy lze odevzdávat ve sběrných dvorech, ve sběrnách a výkupnách druhotných surovin.


Do kovového odpadu

Patří
Železný šrot, hliníkové předměty, barevné kovy, plechovky, konzervy, hrnce, nádobí apod.

Nepatří
Plastové části, gumové a další nekovové části, plechovky se zbytky barev, ledničky, mrazničky apod.


Bioodpad

Jedná se o odpad, který vzniká v domácnostech, v kuchyních, zahradách, v restauracích, v lesnictví a jinde. Je to biologicky rozložitelný odpad, který lze dále využít a neskládkovat.


Do kompostu

Patří
Tráva, kuchyňské zbytky, popel ze dřeva, listí, čajové sáčky, zbytky ovoce a zeleniny, slupky, atd.

Nepatří
Maso, kosti, oleje z potravin, tekuté a silně mastné potraviny, obaly od potravin, tepelně zpracovaná jídla, popel z uhlí, chemikálie, uhynulá domácí zvířata, silné větve


Možnosti využití bioodpadů - výroba pěstebních substrátů a mulčů, přímá aplikace do půdy, krmné účely, výroba tekutých biopaliv, výroba tuhých biopaliv, v průmyslu na stavební a izolační hmoty atd.


Velkoobjemový odpad
Jedná se o odpady, které vzhledem ke svému rozměru nelze umístit do sběrných nádob k tomu určených.
Do objemných odpadů patří - starý nábytek (válendy, židle, křesla, skříně atd.), umyvadla, toalety, podlahové krytiny (koberce, linolea), nefunkční sporáky atd.

Svoz velkoobjemového odpadu v našich obcích je realizován dvakrát do roka, na jaře a na podzim.


Nebezpečný odpad
Jedná se o odpad, který má jednu nebo více nebezpečných vlastností (výbušnost, žíravost, toxicita, infekčnost atd.)
Do nebezpečných odpadů patří - oleje, barvy, rozpouštědla, lepidla a materiály jimi znečištěné, kyseliny, čistící a úklidové prostředky, léky, pesticidy, autobaterie, monočlánky, zářivky, výbojky, teploměry, lednice, mrazáky, monitory, televizory, elektrotechnický odpad, eternit, atd.

Svoz nebezpečného odpadu v našich obcích je realizován dvakrát do roka, na jaře a na podzim. Dále je možné vybité baterie (monočlánky, tužkové baterie AA, mikrotužkové baterie AAA) vyhodit do nádoby, která se nachází na chodbě obecního úřadu.


Stavební odpady
Jedná se o odpady vznikající při stavbách, demolicích či drobných opravách staveb. Místo pro ukládání nevytříděného stavebního odpadu bude vždy určeno dle aktuálních možností.
Do stavebních odpadů patří - cihly a beton z drobných rekonstrukcí v bytě, suť, kamenivo, asfaltové kry atd.


Směsný odpad

Jsou to odpady, které zbudou po vytřídění všeho, co je možné dále využít (znečištěné mastné obaly od potravin, voskovaný papír, popel, žárovky, porcelán atd.). To jsou vlastně jediné druhy odpadů, které by se měly vyhazovat do popelnic.
Jednou za čtrnáct dní ve čtvrtek firma IGRO Tachov provádí svoz směsného odpadu.


Do popelnice

Patří
Vychladlý popel, smetky, hygienické potřeby, bakelit, znečištěné papíry, vícesložkové obaly, žárovky, papírové pleny, atd.

Nepatří
Žhavý popel, uhynulá zvířata, kapalný odpad, zemina a sutě, nebezpečné odpady, využitelné odpady.


Co se nesmí s odpady dělat

  • spalovat odpad v kotlích, kamnech a na ohništích, neboť při spalování vznikají jedy, které následně dýcháme
  • ukládat popel z uhlí na zahrádky, popel obsahuje škodlivé látky, které se přes půdu dostávají do potravinového řetězce a dále se uvolňují do podzemních vod
  • ukládat odpady volně do přírody, kromě estetické stránky se škodliviny z odpadů uvolňují do spodních vod a součastně jsou nebezpečím pro děti a zvěř.

Za toto konání lze uložit pokutu až 50.000 Kč.